1363326625_note
REGULAMIN EGZAMINACYJNY
POLSKIEJ ORGANIZACJI SHINKYOKUSHINKAI
2010
I. Ogólne postanowienia
II. Rodzaje egzaminów
III. Organizacja egzaminów
IV. Egzaminatorzy
V. Komisja egzaminacyjna
VI. Reguły egzaminowania i wymagania egzaminacyjne
VII. Czynności egzaminatora po egzaminie
VIII. Stopnie szkoleniowe Kyu i mistrzowskie Dan, oraz okres oczekiwania pomiędzy poszczególnymi stopniami, obowiązujące w Polskiej Organizacji Shinkyokushinkai
IX. Składki egzaminacyjne
X. Certyfikaty
XI. Honorowanie stopni z innych Organizacji
XII. Regulamin skł
XIII. adek egzaminacyjnych

Art. I Ogólne postanowienia

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin egzaminacyjny zwany dalej „regulaminem” obowiązuje wszystkich członków Polskiej Organizacji Karate Shinkyokushinkai zwanej dalej „Federacją”.
2. Niniejszy regulamin automatycznie obowiązuje wszystkich członków Federacji, wszystkie osoby należące do zrzeszonej w Federacji jednostki organizacyjnej, kluby sportowe, stowarzyszenia lub inne osoby prawne będące w strukturach Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai.
3. Osoby uczestniczące w egzaminie przystępują na własną odpowiedzialność.
4. BC prowadzą w własnym zakresie rejestr stopni osób uczestniczących w egzaminach.

Art. II rodzaje egzaminów

§ 2
Rodzaje egzaminów
1. Wyróżnia się następujące rodzaje egzaminów:
a. Regionalny.
b. Krajowy (ogólnopolski) na stopnie uczniowskie Kyu i mistrzowskie Dan.

§ 3
1. Egzaminy regionalne przeprowadzane są w klubach członkowskich Federacji, w uzgodnieniu
z właściwym Branch Chief.

§ 4
1. Egzaminy krajowe (ogólnopolskie) na stopni Kyu i mistrzowskie Dan przeprowadzane są w miejscach
i terminach ustalonych przez Branch Chief w Polsce działającego w porozumieniu z Zarządem Federacji.
2. Egzaminy krajowe (ogólnopolskie) na stopnie Kyu i Dan przeprowadza komisja zatwierdzona prze Zarząd Federacji.

§ 5
1. Dopuszcza się udział w przeprowadzeniu egzaminów, egzaminatora zagranicznego będącego szefem gałęzi innego kraju zrzeszonego w strukturach World Karate Organization.
2. Zgodę na udział w przeprowadzeniu egzaminu, egzaminatora zagranicznego wyraża Zarząd Federacji
w porozumieniu z Branch Chief oraz Country Representative w Polsce.

§ 6
1. Członkowie Federacji mogą uczestniczyć w egzaminach na stopnie uczniowskie Kyu oraz mistrzowskie Dan poza granicami RP wyłącznie po uzyskaniu pisemnej rekomendacji na udział w egzaminie podpisanej przez Branch Chief w Polsce

Art. III Organizacja egzaminów

§ 7
1. Wyłącznym organizatorem egzaminów w dyscyplinie Karate Shinkyokushinkai w Polsce jest Polska Federacja Shinkyokushinkai.
2. Federacja jako organizator i beneficjent egzaminu, decyzją Prezesa Federacji, może zlecić zabezpieczenie organizacyjne egzaminów regionalnych oraz krajowych (ogólnopolskich) na stopnie szkoleniowe
i mistrzowskie, w postaci pisemnego upoważnienia wydanego klubowi lub innemu podmiotowi
zwanemu dalej podmiotem, posiadającemu aktualną licencję członkowską wydaną przez Federację.
3. W roku szkoleniowym, w każdym klubie członkowskim Federacji przyjmuje się zorganizowanie 3 sesji egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe Kyu (jesienno-zimowa, wiosenna i letnia) lub 2 sesje (jesienno-zimowa i wiosenno-letnia).
4. Klub,(podmiot) upoważniony do przeprowadzenia egzaminu ma obowiązek powiadomić pisemnie Zarząd o planowanej organizacji egzaminu z wyprzedzeniem minimum 30 dni przed planowanym egzaminem.
5. Klub,(podmiot) upoważniony do przeprowadzenia egzaminu zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do zorganizowania egzaminu tj. zabezpieczenia odpowiedniej Sali sportowej z zapleczem sanitarnym, szatniami, pomieszczeniem dla egzaminatora, a w przypadku organizowania egzaminu z walkami dodatkowo obecności lekarza.
6. Wszelkie koszta związane z wynajmem pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminu, personelu do obsługi, ubezpieczenia, i inne nie wymienione, obciążają podmiot, który jest upoważniony do przeprowadzenia egzaminu.
7. W przypadku egzaminu poza siedzibą klubu, jego prezes lub z jego upoważnienia inna osoba zobowiązana jest do zapewnienia opieki zawodnikom uczestniczącym w egzaminie podczas dojazdu, udziału
i powrotu z egzaminu. W szczególności dotyczy to egzaminów z testami walki.
8. Zawodnicy biorący udział w egzaminie we własnym zakresie lub na koszt macierzystego klubu, pokrywają koszty ubezpieczenia, podróży, wyżywienia oraz noclegów.

Art. IV. Egzaminatorzy

§ 8
1. „Egzaminatorem”, może być osoba, która:
a. Jest członkiem Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai,
b. Posiada duże doświadczenie w Karate Kyokushinkai / Shinkyokushinkai, poparte wieloletnią praktyką jako trener/instruktor,
c. Jest osobą cieszącą się dobrą i nieposzlakowaną opinią w karate,
d. Jest osobą pozytywnie zaopiniowaną przez Branch Chief w Polsce.
e. Musi wykazać się pełną znajomością wymogów na stopnie szkoleniowe Kyu
i Dan obowiązujących Polskiej Federacji Karate i Shinkyokushinkai
2. Egzaminator posiadający 3 Dan po spełnieniu powyższych warunków może przeprowadzać egzaminy w swoim Dojo do 1 Kyu włącznie.
3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach właściwy Branch Chief może wydać jednorazową zgodę przeprowadzenia egzaminu przez osobę posiadającą 2 Dan w jego Dojo do 3 kyu.
4. Egzaminator posiadający status Branch Chief Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai, może samodzielnie przeprowadzać egzaminy o dwa stopnie mniejsze od posiadanego – zgodnie z regulam nem WKO - niemniej zaleca się, aby egzaminy na stopnie Dan przeprowadzać Komisyjnie.
5. Egzaminator zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w szkoleniach technicznych Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai.

§ 9
1. Szczegółowe uprawnienia oraz tryb powoływania i odwoływania „Branch Chief” regulują międzynarodowe przepisy NPO. World Karate Organization Shinkyokushinkai.

§ 10
1. Egzaminator może utracić uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w ramach Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai w przypadku:
a. rażących zaniedbań lub innych działań, które powodują utratę zaufania do dalszego wykonywania powierzonych obowiązków jako egzaminatora.
b. na wniosek Branch Chief .

Art. V Komisja Egzaminacyjna

§ 11
1. Komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją”, powinna składać się z min. 2 członków w tym przewodniczącego - głównego egzaminatora Branch Chief w Polsce oraz członków pełniących funkcję doradczą.
2. Komisję egzaminacyjną powołuje się do przeprowadzenia egzaminów ogólnopolskich, na seminariach ogólnopolskich i międzynarodowych, odbywających się w kraju na stopnie Kyu i Dan.
3. Komisję egzaminacyjną powołuje i zatwierdza Zarząd Federacji na wniosek Branch Chief w Polsce.
4. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzamin na stopnie uczniowskie 2 – 1 Kyu oraz mistrzowskie Dan powinna składać się z najbardziej doświadczonych egzaminatorów, posiadaczy najwyższych stopni mistrzowskich w Federacji.
5. Komisja jest niezależna, a jej decyzje są ostateczne.

Art. VI Reguły egzaminowania i wymagania egzaminacyjne

§ 12
Uczestnik egzaminu na stopnie Kyu, Dan
1. Uczestnikiem egzaminu na stopnie szkoleniowe Kyu i mistrzowskie Dan, może być wyłącznie:
a. Członek Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai,
b. Członek krajów zrzeszonych w Europejskiej Organizacji (Shin) Kyokushinkai oraz Światowej Organizacji Karate (WKO), których członkiem jest także Polska Federacji Karate Shinkyokushinkai, posiadający pisemne zezwolenie na udział w egzaminie podpisane przez właściwego Branch Chief danego kraju.
2. Uczestnik – przed przystąpieniem do egzaminu powinien:
a. Zapoznać się z wymogami obowiązującymi w Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai.
b. Mieć opłaconą składkę członkowską egzaminacyjną.
c. Mieć opłaconą składkę członkowską roczną potwierdzoną znaczkiem w licencji EKO.
d. Być w pełni świadomym, wolnym od urazów, kontuzji lub chorób uniemożliwiających podjęcie próby zdania egzaminu, a także posiadać aktualne badania lekarskie.
3. Osoba przystępująca w swoim Klubie do egzaminu powinna dodatkowo spełnić następujące warunki:
a. systematycznie uczęszczać na treningi karate,
c. mieć opłaconą składkę członkowską
d. nienagannie przestrzegać etykiety Dojo
e. udzielać się w pracy na rzecz Klubu
f. posiadać zgodę Sensei/Branch Chief
4. Osoba zdająca na stopień mistrzowski Dan w kraju powinna posiadać zgodę macierzystego klubu oraz pisemną rekomendację Branch Chief.
5. Jeżeli egzamin jest poza granicami RP osoba zdająca powinna posiadać dodatkowo rekomendację Branch Chief oraz Country Representative w Polsce.

§ 13
1. Egzamin na stopnie szkoleniowe Kyu i mistrzowskie Dan musi być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Federacji wymaganiami egzaminacyjnymi.
2. Forma przeprowadzonego egzaminu zależy wyłącznie od egzaminatora przeprowadzającego egzamin, ze szczególnym uwzględnieniem i uwagą na bezpieczeństwo uczestników.
3. Uczestnik egzaminu może zaliczyć pozytywnie egzamin i otrzymać promocję na wyższy stopień, gdy:
a. Posiada wiedzę teoretyczną wymaganą na dany stopień szkoleniowy bądź mistrzowski.
b. Posiada wiedzę praktyczną i umiejętności techniczne wymagane na dany stopień szkoleniowy bądź mistrzowski.
c. Zaliczył z wynikiem pozytywnym wymagany test techniczny obejmujący znajomość podstawowych technik, oraz Kata.
d. Zaliczył z wynikiem pozytywnym w całości wymagany test wytrzymałości fizycznej.
e. Zaliczył z wynikiem pozytywnym w całości wymagany test kumite zgodnie z wymaganiami na dany stopień.
4. Do oceny uczestnika egzaminu mogą być brane pod uwagę inne rzeczy takie jak min., zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i propagowania Karate Shinkyokushinkai w danym miejscu lub kraju
5. Egzaminy na stopnie szkoleniowe Kyu dla osób do 16 lat odbywają się w systemie cząstkowym tzn.:
a. Pierwsza część egzaminu w systemie cząstkowym obejmuje akcentem na wiedzę teoretyczną
i techniczną kihon, wyłączającą układy formalne jak: kata, kumite (wolna walka), test
wytrzymałości fizycznej.
b. Druga część egzaminu w systemie cząstkowym zawiera wszystkie elementy składowe wymagane, a pominięte na dany stopień szkoleniowy w I części, takie jak: kata, test wytrzymałości fizycznej, kumite (wolna walka).
6. Ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu powoduje promocję o jeden wyższy stopień szkoleniowy KYU, jednak gdy istnieją uzasadnione okoliczności, możliwa jest promocja o dwa stopnie szkoleniowe w kategorii 10 – 7 Kyu. Decyzję w tej sprawie podejmuje egzaminator po konsultacji z szefem klubu zawodnika.

Art. VII Czynności egzaminatora przed i po egzaminie.

§ 14
1. Egzaminator przed przystąpieniem do egzaminu powinien, mieć przygotowaną i sprawdzoną listę obecności oraz odnotować osoby nieobecne, a także osoby zgłaszające niemożność przystąpienia do egzaminu oraz wykreślić te osoby z listy egzaminacyjnej.
2. Egzaminator po zakończeniu egzaminu sporządza protokół i pozostawia dla siebie w swoich aktach.
3. Protokół egzaminacyjny musi być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik ( nr 1) do niniejszego regulaminu. Protokół zawiera:
a. Datę i miejscowość,
b. Imię i nazwisko oraz stopień egzaminatora,
c. Imię i nazwisko osoby zdającej,
d. Datę urodzenia osoby zdającej,
e. Nazwę klubu macierzystego, zawodnika biorącego udział w egzaminie,
f. Nowy stopień,
g. Pieczęć i podpis egzaminatora
h. Pieczęć i podpis organizatora
4. Egzaminator po przeprowadzonym egzaminie wpisuje stopnie szkoleniowe do licencji EKO potwierdzając tym samym nadanie stopnia.

Art. VIII Stopnie szkoleniowe Kyu i mistrzowskie Dan, oraz okres oczekiwania pomiędzy poszczególnymi stopniami, obowiązujące w Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai

§ 15
1. Stopnie Kyu i Dan obowiązujące dla osób, które ukończyły 16 lat (stopnie senior), z uwzględnieniem okresów oczekiwania między poszczególnymi stopniami:
a) 10 Kyu (pomarańczowy pas)
minimum 2 miesiące lub więcej od rozpoczęcia treningów
b) 9 Kyu (pomarańczowy pas + 1 niebieski pagon na pasie)
minimum 3 miesiące ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
c) 8 Kyu (niebieski pas)
minimum 3 miesiące lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
d) 7 Kyu (niebieski pas + żółty pagon na pasie)
minimum 3 miesiące lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
e) 6 Kyu (żółty pas)
minimum 3 miesiące lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
f) 5 Kyu (żółty pas + zielony pagon na pasie)
minimum 3 miesiące lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
g) 4 Kyu (zielony pas)
minimum 6 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
h) 3 Kyu (zielony pas + brązowy pagon na pasie)
minimum 6 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
i) 2 Kyu (brązowy pas)
minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
j) 1 Kyu (brązowy pas + czarny pagon na pasie)
minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
k) I Dan (czarny pas + złoty pagon)
minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
wymagany wiek minimum 18 lat
l) II Dan (czarny pas + 2 złote pagony)
minimum 2 lata lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
wymagany wiek minimum 21 lat
m) III Dan (czarny pas + 3 złote pagony)
minimum 4 lata lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
wymagany wiek minimum 25 lat
n) IV Dan (czarny pas + 4 złote pagony)
minimum 5 lat lub więcej ciągłego treningu od poprzedniego egzaminu
wymagany wiek minimum 30 lat
o) V Dan (czarny pas + 5 złote pagony)
wymagania na ten stopień określa osobny regulamin Światowej Organizacji Karate (WKO)

§ 16
1. W Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai stopnie szkoleniowe Kyu w systemie cząstkowym przeznaczone są dla osób, które nie ukończyły 16 lat zwane są stopniami junior. Każdy jeden zaliczony egzamin cząstkowy oprócz podstawowego koloru pasa, oznaczony jest jednym czerwonym pagonem, dwa naszyte czerwone pagony na pasie oznaczają pełny stopień danego kyu i tak:
a. 10,1 pas pomarańczowy z 1 pagonem czerwonym
10,2 pas pomarańczowy z 2 pagonami czerwonymi
b. 9,1 pas pomarańczowy z 1 niebieskim pagonem i 1 czerwonym
9,2 pas pomarańczowy z 1 niebieskim pagonem i 2 czerwonymi
c. 8,1 pas niebieski z 1 pagonem czerwonym
8,2 pas niebieski z 1 pagonem czerwonym i 2 czerwonymi
d. 7,1 pas niebieski z 1 pagonem żółtym i 1 czerwonym
7,2 pas niebieski z 1 pagonem żółtym i 2 czerwonymi
e. 6,1 pas żółty z 1 pagonem czerwonym
6,2 pas żółty z 2 pagonami czerwonymi
f. 5,1 pas żółty z 1 pagonem zielonym i 1 czerwonym
5,2 pas żółty z 1 pagonem zielonym i 2 czerwonymi
g. 4,1 pas zielony z 1 pagonem czerwonym
4,2 pas zielony z 2 pagonami czerwonymi
h. 3,1 pas zielony z 1 pagonem brązowym i 1 czerwonym
3,2 pas zielony z 1 pagonem brązowym i 2 czerwonym
i. 2,1 pas brązowy z 1 pagonem czerwonym
2,2 pas brązowy z 2 pagonami czerwonymi
j. 1,1 pas brązowy z 1 pagonem czarnym i 1 czerwonym
1,2 pas brązowy z 1 pagonem czarnym i 2 czerwonymi

1. Okresy oczekiwania pomiędzy poszczególnymi pojedynczymi cząstkami egzaminu na stopnie szkoleniowe Kyu, są identyczne jak u osób, które ukończyły wiek 16 lat i zdają na pełne egzaminy.
2. Po ukończeniu wieku 16 lat, junior przechodzi na oznaczenie stopni senior, przy czym jeżeli junior zaliczył pozytywnie tylko I część danego stopnia Kyu, musi go uzupełnić o II część - na pełny stopień szkoleniowy Kyu.

Art. IX Składki egzaminacyjne

§ 17
1. Wysokość składki członkowskiej egzaminacyjnej na poszczególne stopnie szkoleniowe Kyu i mistrzowskie Dan określa Zarząd Polskiej Federacji Shinkyokushinkai w drodze uchwały.
2. W skład składki egzaminacyjnej wchodzą:
a. Opłata egzaminatora,
b. Opłata organizacyjna,
c. Opłata organizatora egzaminu.

Art. X Certyfikaty

§ 18
1. Na stopnie Kyu, Polska Federacka Karate Shinkyokushinkai wydaje zaświadczenie potwierdzające promocję na wyższy stopień w postaci certyfikatu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Certyfikat Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai zawiera dane uczestnika egzaminu takie jak:
a. Imię i Nazwisko,
b. Data urodzenia,
c. Stopień uzyskany po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,
d. Data egzaminu,
e. Podpis Branch Chief w Polsce,
f. Imię i nazwisko egzaminatora
3. Na stopnie mistrzowskie Dan certyfikat potwierdzający pozytywną promocję na uzyskany stopień wydaje biuro NPO. World Karate Organization na wniosek Branch Chief w Polsce.

Art. XI. Honorowanie stopni z innych Organizacji

§ 19
1. Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai uznaje i honoruje stopnie Kyu i Dan uzyskane w zaakceptowanych przez siebie Organizacjach Kyokushin.
2. Podstawą do uznania danego stopnia z innych Organizacji Kyokushin jest przedstawienie oryginału
certyfikatu. (kopie certyfikatów i zaświadczenia o danym stopniu nie są podstawą do uznania stopnia)
3. Decyzję o uznaniu stopni z innych Organizacji Kyokushin wydają Władze Organizacji
Shinkyokushinkai.
4. Z innych Organizacji nie należących do struktur Kyokushin, dane stopnie Kyu i Dan nie są uznane w Karate Shinkyokushin. Osoba taka ma obowiązek zaliczania stopni od początku.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia władz Organizacji.

Art. XII. Regulamin składek egzaminacyjnych

§ 20
1. Egzaminy nie są obowiązkowe. Są formą wyróżnienia i osiągnięcia dojrzałości psychicznej na dany stopień, jak również nabycie odpowiedniego przygotowania fizycznego przez osobę zdającą.
2. Składka egzaminacyjna na stopnie szkoleniowe kyu:
a) Od 10 kyu do 5 kyu - 60zł
b) 4 kyu - 80 zł
c) 3 kyu - 100 zł
d) 2 kyu - 120 zł
e) 1 kyu - 150 zł
3. Powyższe składki egzaminacyjne dotyczą pełnych stopni (senior) i cząstkowych stopni (junior).
4. Powyższe składki egzaminacyjne mogą być podniesione, jeżeli organizator egzaminu ponosi dodatkowe koszty związane z wynajęciem sali sportowej lub występują inne czynniki powodujące podniesienie kosztów . Wzrost składek powinien być potraktowany jako przypadek jednorazowy i adekwatny do poniesionych kosztów.

Cytat dnia

Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: